Algemene voorwaarden

 1. Door afname van goederen of diensten, bevestigt u (de “Klant”) de kennisname van en gaat u onverkort akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van All About Things BV, met maatschappelijke zetel te Diksmuidelaan 19, 1000 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0728.875.519 (“AAT”).
 2. Behoudens tegenstrijdige bepaling op de factuur, word elke factuur contant betaalbaar (binnen de acht werkdagen) op de bankrekening BE50 3631 8894 4118 met BIC code: BIC BBRUBEBB en in de valuta zoals medegedeeld op de factuur.
 3. Prijzen op offertes zijn geldig voor twee maanden na offertedatum of, bij gebrek daaraan, de verzenddatum.
 4. Tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst, dient een voorschotfactuur van 30% betaald te worden bij bestelling. Het saldo wordt betaald na de realisatie van het project.
 5. Indien een specifieke overeenkomst tussen de Klant en AAT afwijkt van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft de specifieke overeenkomst voorrang. De toepassing van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het moment waarop AAT hiervan in kennis werd gesteld en zonder vereiste van protest door AAT.
 6. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal automatisch en zonder ingebrekestelling op het factuurbedrag of op het saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan van 1% per begonnen maand en dit vanaf de vervaldag van de betrokken factuur. Indien de Klant een consument is, zal de verschuldigde verwijlinterest, in afwijking van het voorgaande, gelijk zijn aan de wettelijke interestvoet. Tevens zal het factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het totaalbedrag van de factuur en met een minimum van €150,00 , onverminderd het recht van AAT om een hogere schade te bewijzen.
 7. Eventuele kortingen die werden toegekend door AAT vervallen van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij niet- of onvolledige betaling binnen de betalingstermijn. De niet-betaling van een factuur maakt alle openstaande facturen of andere bedragen door de Klant aan AAT tegoed, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 8. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving , onverminderd het recht van AAT om een hogere schade te bewijzen.
 9. Het recht van de Klant om zijn vorderingen op AAT te verrekenen met de niet betaalde facturen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. De levering van goederen of diensten houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, waaronder zonder beperking de auteursrechten, behoudens andersluidende overeenkomst.
 11. De eigendom van bestelde goederen zal pas worden overgedragen aan de Klant na de volledige voldoening door de Klant van de verschuldigde som, inclusief in voorkomend geval alle verschuldigde kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het geleverde goed gedragen worden door de Klant vanaf het ogenblik dat het goed aan hem wordt geleverd.
 12. De Klant erkent het recht op integriteit dat aan de auteur toekomt en verbindt zich ertoe in geval van schade aan de bestelde goederen, deze schade onverwijld te melden aan AAT of de auteur, met het oog op het uitvoeren van herstellingwerken.
 13. AAT voert diensten in alle onafhankelijkheid uit en gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar grove nalatigheid of opzettelijke fout.
 14. In ieder geval is AAT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van overmacht, en de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door AAT is steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de diensten of goederen waaruit de schade is ontstaan werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
 15. Eventuele klachten over de geleverde goederen of diensten dienen binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de betreffende goederen of diensten te worden meegedeeld per aangetekend schrijven aan AAT en klachten of betwistingen van een factuur dienen binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum te worden meegedeeld per aangetekend schrijven aan AAT, bij gebreke waaraan deze onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke garantie uit kracht van wet toekomen.
 16. De Klant vrijwaart AAT voor aanspraken door derden voor schade door contractuele of buitencontractuele tekortkomingen ten gevolge van het handelen of nalatigheid van de Klant of diens werknemers, bestuurders, aangestelde, (onder)aannemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, afnemers en agenten.
 17. De verwerking van persoonsgegevens door AAT als verwerkingsverantwoordelijke gebeurt volgens de bepalingen van de Privacyverklaring. AAT kan de identificatie- en contactgegevens van de Klant en/of haar medewerkers verwerken voor het voeren van klantenadministratie, boekhouding en beheer van eventuele betwistingen. De Klant garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te geven en de betrokkenen deze informatie omtrent de verwerking te bezorgen inclusief verwijzing naar de Privacyverklaring.
 18. De relatie tussen de partijen wordt beheerst door het Belgische recht met uitzondering van het internationaal privaatrecht en de toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.